Úvod > Podpora

Podpora

Na tejto stránke môžete nahlásiť vašu požiadavku na servis, používateľskú alebo inú systémovú podporu. Vaša žiadosť bude zaregistrovaná a podľa charakteru postúpená na vybavenie. Požiadavky týkajúce sa SW Aktion a Astris (helpdesk) priebežne riešené pracovníkmi podpory. Ostatné požiadavky vyžadujúce napr. servisný zásah na mieste, postúpené k riešeniu servisnému oddeleniu, ktoré vás bude informovať o ďalšom postupe. V prípade potreby doplnenia žiadosti, sa s Vami pracovník podpory spojí. Čas pre riešenie požiadaviek je daný vašim typom servisnej zmluvy.

Nahlásenie požiadavky telefonicky (8-16hod): +421 233 889 043

ON-LINE POŽIADAVKA >


Prihlásenie na portál technickej podpory AKTION pomocou svojho mena a hesla.POŽIADAVKA >


Odoslanie požiadavky pre neregistrovaných užívateľov pomocou kontaktného formulára.

Kontaktujte nás

* údaje označené hviezdičkou sú povinné

Programy služieb servisu a podpory sú poskytované v štyroch úrovniach. Podľa charakteru vášho systému a požiadaviek na rýchlosť riešenia, možno vybrať program, ktorý Vám bude optimálne vyhovovať. V prípade, že v jednom objekte využívate viac systémov (zabezpečenie, dochádzka, kamery, apod.), možno programy služieb servisu a podpory aplikovať na jednotlivé systémy podľa dôležitosti. Programy platné od 3/2014. Pre zákazníkov, ktorí majú uzatvorené servisné zmluvy pred týmto dátumom, zostávajú v platnosti pôvodné zmluvné podmienky.

Ak máte záujem o aktualizáciu existujúceho programu servisnej podpory podľa nových podmienok, odošlite vašu žiadosť a obchodné oddelenie Vám pripraví nové podmienky:
Parameter/ProgramDNESZAJTRATÝŽDEŇZÁRUKA
Servisná a systémová podpora platená platená zadarmo zadarmo cena podľa rozsahu systému
Garancia zahájenia riešenia DNES ZAJTRA TÝŽDEŇ TÝŽDEŇ v cene servisnej podpory
Čas technika na ceste zadarmo áno áno nie nie v cene servisnej podpory
Doprava na revíziu / prehliadku zadarmo áno áno nie nie v cene servisnej podpory
Expresservis áno áno nie nie v cene servisnej podpory
Expresoprava nie(+) nie(+) nie nie (+) možno prikúpiť
Technická podpora zadarmo áno áno áno áno služba je poskytovaná automaticky v cene aktualizácie alebo prehliadky
Aktualizácia SW áno áno áno áno cena podľa rozsahu systému
Prehliadka áno áno áno nie cena podľa rozsahu systému
Revízia áno áno áno nie cena podľa rozsahu systému

Platená - platená služba (mesačne, ročne, individuálne), výška podľa cenníka a rozsahu systému a služieb

Garancia zahájenie riešenia - je to čas, do kedy bude zahájené riešenie požiadavky servisu alebo podpory

 • DNES - v deň nahlásenia pri splnení podmienky, že bola nahlásená do 12 hodín (platí 24/7)
 • ZAJTRA - ďalší pracovný deň v pracovne dobe pri splnení podmienky, že bola nahlásená v pracovne dobe
 • TÝŽDEŇ - do 7 kalendárnych dní v pracovne dobe pri splnení podmienky, že bola nahlásená v pracovne dobe
 • ZÁRUKA – program je poskytovaný automaticky pri nákupe nového systému po dobu trvania záruky, alebo v prípade zakúpenej služby Aktualizácie SW (u SW Aktion, ASTRIS)

Ak zákazník nemá niektorú z uvedených záruk, riešenie požiadavky bude začaté podľa momentálnych kapacít a vyťaženosti technického oddelenia.

Technická podpora zadarmo - jedná sa o pomoc pri riešení štandardných požiadaviek zákazníka formou vzdialenej správy, hotline alebo helpdesk podľa podmienok Servisnej a Systémovej podpory. Zadarmo je poskytovaná iba v pracovnej dobe dodávateľa, mimo nej je za úhradu aj pre zákazníkov s Garanciou zahájenia riešenia 24/7. Je súčasťou všetkých programov alebo je poskytovaná ako súčasť samotnej Aktualizácie SW.

Čas technika na ceste zadarmo - čas druhého a ďalšieho technika strávený na ceste do miesta riešenia požiadavky

Doprava na Revíziu/Prehliadku zadarmo - doprava na revízie a prehliadky sa neúčtuje

Expresservis - pre havarijný stav zariadenia, kedy sú kroky k odstráneniu závady zahájené prioritne, najneskôr do 6 hodín od nahlásenia. Za okamih nahlásenia sa berie telefonické spojenie s pracovníkom technickej podpory (Hotline).

Expresoprava - odstránenie závady alebo uvedenie zariadenia do náhradnej prevádzky je vykonané do 7 dní od začatia opravy, a to formou výmeny dielu alebo zapožičaním ekvivalentného zariadenia. Pre havarijný stav je termín uvedenia do prevádzky 48 hodín. Táto forma sa použije v prípade, kedy by oprava zariadenia trvala dlhšie, než uvedené termíny.

Aktualizácia SW - poskytovanie nových verzií programového vybavenia Aktion, Astris (prípadne iného SW podľa špecifikácie)

Prehliadka - pravidelná prehliadka a funkčná skúška systému podľa príslušných noriem a predpisov 

Revízie - pravidelná elektrická revízia systému podľa príslušných noriem a predpisov

Servis systémov zabezpečujeme pomocou vlastného servisného oddelenia s pôsobnosťou po celej ČR a Slovensku. Pravidelný servis, údržba a technická podpora umožňujú prevádzkovať zariadenia bez nutnosti opráv, ktoré môžu byť v budúcnosti technicky aj cenovo veľmi náročné. Pravidelná kontrola a údržba systémov je predpokladom dlhodobej funkčnosti. Rovnako je priamo vyžadovaná predpismi a normami.

V prípade poistnej udalosti je podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia dodržiavanie nariadenia STN pri prevádzke zariadenia. Podľa STN 33 2000-1, 33 2000-6 a 33 1500 je základnou požiadavkou povinnosť dodávateľa dodať pri odovzdaní diela východiskovú revíznu správu a povinnosť užívateľa (prevádzkovateľa) pri prevádzkovaní tohto zariadenia zabezpečovať podľa STN pravidelné revízie a kontroly zariadení.

Pravidelné revízie zariadení:

Prevádzkové elektrické zariadenia musia byť pravidelne revidované najneskôr v lehotách stanovených v STN 33 1500 a STN pre jednotlivé zariadenia. Lehoty pravidelných revízií sa stanovujú podľa druhu prostredia, umiestnenia el. zariadení a druhu objektu. Pravidelná revízia vykonávaná našimi technikmi na základe servisnej zmluvy obsahuje:

 • Meranie prevádzkových veličín silnoprúdových častí systému
 • Meranie izolačného odporu
 • Kontrola napájacej časti a krytie
 • Vyhotovenie správy o vykonaní revízie

Pravidelné prehliadky zariadení

Prehliadka je zameraná na vykonávanie funkčných skúšok zariadení. Cieľom prehliadky je skúška systému ako celku a údržba vybraných komponentov systému (extrémne namáhané časti, batérie, mechanické komponenty, apod.) Prehliadka na základe servisnej zmluvy obsahuje - podľa typu a rozsahu systému:

Prístupový a dochádzkový systém
 • kontrola čítacieho dosahu snímačov a terminálov
 • kontrola a údržba riadiacej stanice PC (čistenie prachu, kontrola disku adresárov, antivírová ochrana, mazanie dočasných súborov, optimalizácia výkonu)
 • kontrola funkčnosti a čistenie elektromagnetických zámkov (spínanie, upevnenie, chod, premazanie)
 • kontrola funkčnosti a nastavenie sily mechanických zatváračov dverí
 • kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie turniketov, závor a elektrických pohonov (upevnenie, premazanie)
 • kontrola funkcie vstupných zariadení (dverové tlačítka, núdzové spínače, ovládacie skrinky turniketov)
 • kontrola funkcie výstupných zariadení (kontrolky, spätná signalizácia, vonkajšia/vnútorná siréna)
 • kontrola sabotážnych smyčiek systému (TAMPER)
 • kontrola stavu akumulátorov, kapacity akumulátorov
 • kontrola napájania pri signalizácii poplachu a chodu na záložný akumulátor
 • kontrola SW databázového serveru SQL, parametrizácia, údržba, zálohovanie dát
 • kontrola SW komunikácie riadiacej stanice a adresových bodov, kontrola nastavenia, optimalizácia
 • kontrola aplikačného SW, odozvy aplikácie, užívateľská optimalizácia
Kamerový systém
 • kontrola detekčného priestoru
 • preskúšanie mechanického upevnenia kamier
 • prekontrolovanie ich správneho nastavenia
 • vyčistenie okienok kamerových krytov či šošoviek objektívov
 • overenie správneho nastavenia clony, popr. rozsahu regulácie pri objektívoch s automaticky riadenou clonou
 • preskúšanie konektorových spojov
 • preskúšanie funkcie všetkých v systémov používaných zariadení na spracovanie signálu vrátane všetkých ich pripojení
 • vyčistenie vnútorných priestorov monitorov od prachu nasatého elektrostatickými účinkami vysokonapäťového zdroja
 • preskúšanie ostrenia monitorov a ich prípadné nastavenie
 • preskúšanie záznamu a reprodukcie pri videorekordéroch (timelapse) alebo záznamu na HDD
 • kontrola SW kamerového serveru, parametrizácia, údržba, zálohovanie dát
 • preskúšanie kvality tlače pri videotlačiarňach
Elektrická požiarna signalizácia
 • kontrola a skúška funkcie ústredne (vstupy, výstupy, klávesnice)
 • kontrola stavu akumulátorov, kapacity akumulátorov
 • kontrola napájania pri signalizácii poplachu a chodu na záložný akumulátor
 • kontrola programu ústredne z PC
 • skúška automatických hlásičov podľa použitého typu
 • skúška tlačítkových hlásičov
 • kontrola funkcie výstupných zariadení (kontrolky, spätná signalizácia, vonkajšia/vnútorná siréna, hlasové komunikátory, prenosové zariadenia, OPPO, kľúčové trezory)
 • prípadná údržba všetkých prvkov systému
 • kontrola vedenia prevádzkovej knihy systému
 • preškolenie osôb poverených obsluhou zariadenia
Elektrická zabezpečovacia signalizácia
 • kontrola a skúška funkcie ústredne (vstupy, výstupy, klávesnice)
 • kontrola stavu akumulátorov, kapacity akumulátorov
 • kontrola napájania pri signalizácii poplachu a chodu na záložný akumulátor
 • kontrola funkcie všetkých detektorov (poplachových smyčiek) systému
 • kontrola tiesňových tlačítok
 • kontrola sabotážnych smyčiek systému (TAMPER)
 • kontrola funkcie výstupných zariadení (kontrolky, spätná signalizácia, vonkajšia/vnútorná siréna, hlasové komunikátory)
 • kontrola spojenia s PCO
 • kontrola detekčného priestoru aktívnych prvkov
 • údržba všetkých prvkov systému

Ďalšie dôležité informácie

Podľa STN 33 2000-1, 33 2000-6 a 33 1500 musí byť každé elektrické zariadenie behom výstavby alebo po dokončení, pred tým, ako ho užívateľ uvedie do prevádzky, prehliadnuté a vyskúšané v rámci východiskovej revízie. Účelom je overenie splnenia bezpečnostných požiadaviek vyššie uvedených noriem a noriem súvisiacich, príp. odporúčanie prijať také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku a inštalovaných komponentov. Prevedenie východiskovej revízie musí byť písomne doložené revíznou správou, príp. dokladmi v súlade s požiadavkami stanovenými zvláštnymi predpismi (osvedčenie o akosti a kompletnosti, homologizácia, prehlásenie o zhode). Z hľadiska riešenia, prevádzky a údržby zariadenia systému požiarnej signalizácie je nutné ďalej riadiť sa ustanoveniami noriem EN 54-1, EN 54-2, EN 54-4, EN 54-11 (STN 34 2710), ktoré stanovujú požiadavky, skúšobné metódy a kritériá prevedení pre ústredne systémov EPS inštalované v budovách. Aby bola trvalo zaručená správna funkcia bezpečnostných systémov (EZS KVS), je podľa STN CLC/TS 50131-7 zodpovednosťou užívateľa (prevádzkovateľa) zabezpečenie pravidelnej údržby systému (funkčných skúšok a servisných úkonov) a v prípade potreby opravy. Medzi užívateľom (prevádzkovateľom) a príslušnou organizáciou má byť po skončení montáže dohodnutý spôsob zabezpečenia údržby (funkčných skúšok a servisu) a opráv.